Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Rehabilitace řeči je potřebná především po :

 • cévní mozkové příhodě   mozek.jpg

 • úrazech hlavy 

 • pro osoby s degenerativním onemocněním  CNS 

 

Nápravu řečových funkcí je potřebné zaměřit  na rozvoj :  

 •  porozumění řeči – významu slova, spojení slova s předmětem, zařazení do významových kategorii  

 • produkce  řeči – pojmenování, výbavnosti slov, opakování, tvorbu gramaticky  správných vět
 • artikulační obratnosti, motoriky  mluvidel, fonace a dechovou rehabilitaci 
 • konverzační stránku jazyka potřebnou pro dorozumění   
 • smyslových a paměťových funkcí
 • nácvik čtení, psaní a počítání                                                                            

 

 V rámci logopedických cvičení je vhodné se procvičovat  :

 • artikulační, hlasová a  dechová cvičení, Izotonická cvičení mluvidel, nácvik polykání

 • správné vyvození hlásek, jejich začlenění do slabik a slov

 • rozvoj komunikačních schopností při práci s Afatickým slovníkem - ukazování a pojmenování slov, tvorba vět, odpovědí na otázku, doplnění slov v gramaticky správném tvaru

 • používání praktické stránky jazyka - nácvik orientace  v rámci bytu - pojmenování věcí, zařazení předmětů do vět, popis použití

 • chápání vztahů, následnosti dějů, práce s dějovou posloupností u běžných praktických činností např. čištění zubů, praní prádla, mytí nádobí, žehlení atd.

 • rozvoj jazykové opory v opakujících se  automatických  řadách,  příslovích,slovních rčeních, které si klient automaticky vybaví

 • nácvik čtení - od hlásek, přes slabiky a slova,čtení nedokončených vět, doplnování slov, čtení a vyprávění uceleného textu, rytmizace  veršů

 • nácvik psaní- grafomotorická cvičení, obkreslování písmen, doplněn písmen do slov, opis slov, psaní slov podle diktátu

 • nácvik počítání - ústně + písemně, vztah čísla a předmětů -sčítání, odčítání, násobení, dělení 

 

 

 

 

 

 

 

 

x